Sök

Statistik 2016

I SCC:s målstatistik finns bland annat information om hur många mål vi administrerat, vilken typ av avtal som legat till grund för våra tvister samt information om tid för meddelande av dom.

2016 visade sig vara ett starkt år för SCC med 199 administrerade mål, vilket är det tredje högsta antalet sedan SCC grundades 1917.

SCC presenterar betydligt mer statistik för år 2016 jämfört med tidigare år. I den nya statistiken kan man se bland annat könsfördelningen i utnämning av skiljedomare och omtvistat värde.

 

 undefined

Av de 199 målen var 52 % (103) internationella och 48 % (96) svenska, vilket tydligt bevisar SCC:s starka ställning som en föredragen plats för tvistlösning för både det svenska och det internationella näringslivet.

 

undefined

 

Av de mål som påkallades under 2016 administrerades 62 % (123) enligt SCC:s regler för skiljeförfarande, och 28 % (55) administrerades under SCC:s regler för förenklat skiljeförfarande. SCC administrerade även 13 interimistiska förfaranden, vilket var en kraftig ökning från 2015.

 

undefined

 

Parter från 44 olika länder valde att lösa sina tvister hos SCC under 2016. Svenska parter är vanligast förekommande. Efter Sverige var Ryssland, Ukraina, USA, Tyskland och Azerbajdzjan de vanligaste förekommande nationaliteterna.

 

undefined

 

De påkallade tvisterna under 2016 sträckte sig över en mängd olika områden. De vanligast förekommande tvisterna berörde leveransavtal, avtal om tjänst, företagsköp, fastighets- och samarbetsavtal.

 

undefined

 

För majoriteten av de fall som påkallades under SCC-reglerna i 2016 tog det mellan sex och tolv månader från tidpunkten för registreringen av ett mål, till meddelande av dom. 

 

undefined

För majoriteten av fallen som påkallades under SCC-reglerna för förenklat skiljeförfarande i 2016 meddelandes dom inom tre till sex månader.

 

undefined

Den rätt som vanligast förekom i SCC:s mål som påkallades under 2016 var svensk rätt (68 %), följd av engelsk rätt och rysk rätt.

 

undefined

 Totalt tvistevärde för målen som påkallades under 2016 uppgick till mer än 1,6 miljarder euro.

 

 

undefined

För majoriteten av fall under 2016, uppgick tvistevärdena till 100 000- 500 000 euro. Tvistevärden som uppgick till 1-5 miljoner euro utgjorde den näst mest förekommande.

 

 

undefined

Engelska och ryska var de språk som användes mest i SCC mål som påkallades under 2016.

 

undefined

I 77 % av fallen som påkallades under 2016, har parterna valt Stockholm som säte för skiljeförfarandet. Göteborg och Malmö utgör de näst mest valda platserna.

 

 

undefined

De flesta av de fall som påkallades i 2016 var tvister som uppkommit från avtal daterade året innan (2015), följt av avtal daterade 2014 och 2013.

 

undefined

Tretton interimistiska förfaranden påkallades av SCC under 2016, vilket var en kraftig ökning från året innan. I samtliga fall så var den interimistiska skiljemannen utsedd inom 24 timmar. De flesta av dessa begäranden om interimistiska åtgärder baserades på leveransavtal.

 

 

undefined

Under 2016 beviljades de flesta av de interimistiska åtgärderna av intermistisk skiljeman. I de flesta fall fattade en interimistisk skiljeman ett beslut, och i de andra fallen så fattade en skiljedom.

 

undefined

I 64 % av fallen som inleddes under 2016 enligt SCC skiljedomsregler, utsågs tre skiljemän. I resten av fallen utsågs en skiljeman.

 

undefined

Skiljemän från Europa var de som oftast utsågs bland SCC fall som påkallades 2016. Men skiljemän från Australien och Asien utsågs också under året.

 

undefined

 

Av de totala utnämningarna av skiljemän i 2016, så var 16 % kvinnor. Men när SCC gjorde utnämningen, så utgjorde kvinnor mer än 20 %.

 

undefined

Bland de sexton jävsinvändningar som lanserades under 2016, blev nästan 70 % avvisade. Samtidigt, bland de begäranden om entledigande, resulterade hälften i skiljemannens avgång och den andra hälften i att skiljemannen kvarstod i förfarandet.